اضافه کردن فیلد دلخواه در ثبت نام وردپرس

 

login
login

برای اضافه کردن یک ورودی جدید در صفحه ثبت نام ورپرس راه های مختلفی وجود دارد.  یکی از این راه ها، اسفادهاز کدزیر واضافه کردن آن به فایل functions.php  پوسته وردپرس می‌باشد. به اینصورت که پس اط اضافه کردن این کد، فیلدیبه فیلدهای صفحه ثبت نام  وردپرس اضافه خواهد شد و اطلاعات وارد شده در  دیتابیس وردپرس ذخیره خواهد شد.

 

-